Privacybeleid

Wij respecteren uw privacy en zetten ons in om deze te beschermen door dit privacybeleid ("Beleid") na te leven. Dit Beleid beschrijft de soorten informatie die wij van u kunnen verzamelen of die u kunt verstrekken ("Persoonlijke informatie") op de mantall.eu website ("Website" of "Dienst") en alle gerelateerde producten en diensten (gezamenlijk "Diensten"), en onze praktijken voor het verzamelen, gebruiken, onderhouden, beschermen en openbaar maken van die Persoonlijke informatie. Het beschrijft ook de keuzes die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot ons gebruik van uw Persoonlijke Informatie en hoe u deze kunt openen en bijwerken.

Dit beleid is een wettelijk bindende overeenkomst tussen u ("Gebruiker", "u" of "uw") en deze Website exploitant ("Operator", "wij", "ons" of "onze"). Als u deze overeenkomst aangaat namens een bedrijf of een andere juridische entiteit, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om een dergelijke entiteit aan deze overeenkomst te binden, in welk geval de termen "Gebruiker", "u" of "uw" verwijzen naar een dergelijke entiteit. Indien u niet over deze bevoegdheid beschikt, of indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst, dient u deze overeenkomst niet te aanvaarden en mag u de Website en Diensten niet betreden en gebruiken. Door de Website en Diensten te bezoeken en te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden van dit Beleid hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt hieraan gebonden te zijn. Dit Beleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die wij niet bezitten of controleren, of op personen die wij niet in dienst hebben of managen.

Automatisch verzamelen van informatie

Wanneer u de Website opent, registreren onze servers automatisch gegevens die uw browser verzendt. Deze gegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres van uw apparaat, browsertype en -versie, besturingssysteemtype en -versie, taalvoorkeuren of de webpagina die u bezocht voordat u naar de Website en Diensten kwam, pagina's van de Website en Diensten die u bezoekt, de tijd die u op deze pagina's doorbrengt, informatie die u zoekt op de Website, toegangstijden en -data en andere statistieken.

Automatisch verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om mogelijke gevallen van misbruik te identificeren en statistische informatie over het gebruik en verkeer van de Website en Diensten op te stellen. Deze statistische informatie wordt niet anderszins samengevoegd op een zodanige manier dat een bepaalde Gebruiker van het systeem kan worden geïdentificeerd.

Privacy van kinderen

Wij verzamelen niet bewust Persoonlijke Informatie van kinderen jonger dan 18 jaar. Als je jonger bent dan 18 jaar, verstrek dan geen Persoonlijke Informatie via de Website en Services. Als je reden hebt om aan te nemen dat een kind jonger dan 18 jaar Persoonlijke Gegevens aan ons heeft verstrekt via de Website en Services, neem dan contact met ons op met het verzoek de Persoonlijke Gegevens van dat kind uit onze Services te verwijderen.

Wij moedigen ouders en wettelijke voogden aan om toezicht te houden op het internetgebruik van hun kinderen en om te helpen dit Beleid te handhaven door hun kinderen te instrueren nooit Persoonlijke Gegevens te verstrekken via de Website en Diensten zonder hun toestemming. Wij vragen ook dat alle ouders en wettelijke voogden die toezicht houden op de zorg voor kinderen de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat hun kinderen worden geïnstrueerd om nooit Persoonlijke Gegevens te verstrekken wanneer zij online zijn zonder hun toestemming.

Gebruik en verwerking van verzamelde informatie

Wij treden op als gegevensbeheerder en gegevensverwerker bij de verwerking van Persoonsgegevens, tenzij wij een gegevensverwerkingsovereenkomst met u hebben gesloten. In dat geval bent u de gegevensbeheerder en zijn wij de gegevensverwerker.

Onze rol kan ook verschillen afhankelijk van de specifieke situatie met betrekking tot Persoonsgegevens. Wij handelen in de hoedanigheid van gegevensbeheerder wanneer wij u vragen Persoonlijke Informatie te verstrekken die nodig is om uw toegang tot en gebruik van de Website en Diensten te garanderen. In dergelijke gevallen zijn wij een gegevensbeheerder omdat wij het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens bepalen.

Wij treden op in de hoedanigheid van gegevensverwerker in situaties waarin u Persoonsgegevens verstrekt via de Website en Services. Wij bezitten, controleren of beslissen niet over de ingediende Persoonlijke Informatie en dergelijke Persoonlijke Informatie wordt alleen verwerkt in overeenstemming met uw instructies. In dergelijke gevallen treedt de Gebruiker die Persoonsgegevens verstrekt op als verwerkingsverantwoordelijke.

Om de Website en Diensten aan u beschikbaar te stellen, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, kan het nodig zijn dat we bepaalde Persoonlijke Informatie verzamelen en gebruiken. Als u de informatie waar wij om vragen niet verstrekt, kunnen wij u mogelijk niet de gevraagde producten of diensten leveren. Alle informatie die wij van u verzamelen, kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

  • Gebruikersaccounts aanmaken en beheren
  • Administratieve informatie verzenden
  • Product- en service-updates versturen
  • Vragen beantwoorden en ondersteuning bieden
  • Feedback van gebruikers vragen
  • Gebruikerservaring verbeteren
  • Handhaving van voorwaarden en beleid
  • Beschermen tegen misbruik en kwaadwillende gebruikers
  • Reageer op wettelijke verzoeken en voorkom schade
  • De Website en Diensten beheren en exploiteren

De verwerking van uw Persoonsgegevens is afhankelijk van de manier waarop u met de Website en Diensten omgaat, waar ter wereld u zich bevindt en of een van de volgende zaken van toepassing is: (i) u toestemming hebt gegeven voor een of meer specifieke doeleinden; (ii) de verstrekking van informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u en/of voor precontractuele verplichtingen daarvan; (iii) de verwerking noodzakelijk is voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan u onderworpen bent; (iv) de verwerking verband houdt met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen; (v) de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd.

Merk op dat het ons onder sommige wetgevingen is toegestaan om informatie te verwerken totdat u bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking door u af te melden, zonder dat we ons hoeven te beroepen op toestemming of een andere rechtsgrond. In elk geval zullen we graag toelichten welke specifieke rechtsgrond van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die noodzakelijk is om een contract aan te gaan.

Openbaarmaking van informatie

Afhankelijk van de aangevraagde Diensten of voor zover noodzakelijk om een transactie te voltooien of een door u aangevraagde Dienst te verlenen, kunnen wij uw informatie delen met onze gelieerde ondernemingen, gecontracteerde bedrijven en serviceproviders (gezamenlijk "Serviceproviders") waarop wij vertrouwen om u te helpen bij de exploitatie van de Website en de Diensten die voor u beschikbaar zijn en waarvan het privacybeleid overeenkomt met het onze of die ermee instemmen zich te houden aan ons beleid met betrekking tot Persoonsgegevens. Wij delen geen persoonlijk identificeerbare informatie met derden en zullen geen informatie delen met niet-gelieerde derden.

Serviceproviders zijn niet gemachtigd om uw informatie te gebruiken of openbaar te maken, behalve als dit nodig is om diensten namens ons uit te voeren of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Serviceproviders krijgen de informatie die ze nodig hebben alleen om hun aangewezen functies uit te voeren, en we geven hen geen toestemming om de verstrekte informatie te gebruiken of openbaar te maken voor hun eigen marketing- of andere doeleinden.

Wij kunnen Persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken of ontvangen ook openbaar maken indien de wet dit vereist of toestaat, zoals om te voldoen aan een dagvaarding of vergelijkbaar juridisch proces, en wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid.

Bewaren van informatie

Wij bewaren en gebruiken uw Persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, onze overeenkomsten af te dwingen, geschillen op te lossen en tenzij een langere bewaarperiode wettelijk vereist of toegestaan is.

Wij kunnen geaggregeerde gegevens gebruiken die zijn afgeleid van uw Persoonlijke Gegevens of waarin uw Persoonlijke Gegevens zijn opgenomen nadat u deze hebt bijgewerkt of verwijderd, maar niet op een manier waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Zodra de bewaartermijn is verstreken, worden de Persoonsgegevens verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaarperiode.

Cookies

Onze Website en Diensten maken gebruik van "cookies" om uw online ervaring te personaliseren. Een cookie is een tekstbestand dat door een webpaginaserver op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden uniek aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft uitgegeven. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, kunt u mogelijk niet alle functies van de Website en Services volledig benutten.

We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en te volgen voor beveiliging en personalisatie, om de Website en Diensten te beheren en voor statistische doeleinden. Voor meer informatie over de cookies die we verzamelen en hun doel, zie ons cookiebeleid. Houd er rekening mee dat u de mogelijkheid hebt om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies standaard, maar u kunt uw browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren als u dat liever doet.

Gegevensanalyse

Onze Website en Diensten kunnen gebruik maken van analyse-instrumenten van derden die cookies, webbakens of andere soortgelijke informatieverzamelingstechnologieën gebruiken om standaardinformatie over internetactiviteiten en -gebruik te verzamelen. De verzamelde informatie wordt gebruikt om statistische rapporten samen te stellen over gebruikersactiviteiten, zoals hoe vaak gebruikers onze Website en Diensten bezoeken, welke pagina's ze bezoeken en hoe lang, enz. We gebruiken de informatie verkregen uit deze analysetools om de prestaties te controleren en onze Website en Diensten te verbeteren. Wij gebruiken geen analyseprogramma's van derden om persoonlijk identificeerbare informatie van onze Gebruikers te traceren of te verzamelen en wij zullen geen informatie verzameld uit de statistische rapporten in verband brengen met een individuele Gebruiker.

Signalen niet volgen

Sommige browsers hebben een Do Not Track-functie waarmee u websites die u bezoekt, kunt laten weten dat u niet wilt dat uw online activiteiten worden gevolgd. Volgen is niet hetzelfde als informatie gebruiken of verzamelen in verband met een website. Voor deze doeleinden verwijst tracking naar het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie van consumenten die een website of online dienst gebruiken of bezoeken terwijl ze na verloop van tijd verschillende websites bezoeken. De manier waarop browsers het Do Not Track-signaal communiceren is nog niet uniform. Als gevolg hiervan zijn de Website en Services nog niet ingesteld om Do Not Track-signalen die door uw browser worden doorgegeven, te interpreteren of erop te reageren. Desondanks beperken wij, zoals in meer detail in dit Beleid wordt beschreven, ons gebruik en het verzamelen van uw Persoonlijke Gegevens. Voor een beschrijving van Do Not Track-protocollen voor browsers en mobiele apparaten of voor meer informatie over de keuzes die voor u beschikbaar zijn, gaat u naar internetcookies.com

E-mailmarketing

Wij bieden elektronische nieuwsbrieven aan waarop u zich op elk gewenst moment vrijwillig kunt abonneren. We doen er alles aan om uw e-mailadres vertrouwelijk te houden en zullen uw e-mailadres niet doorgeven aan derden, behalve zoals toegestaan in het gedeelte over het gebruik en de verwerking van informatie. We bewaren de informatie die via e-mail wordt verzonden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

In overeenstemming met de CAN-SPAM Act staat in alle e-mails die van ons worden verzonden duidelijk vermeld van wie de e-mail afkomstig is en hoe u contact kunt opnemen met de afzender. U kunt ervoor kiezen onze nieuwsbrief of marketinge-mails niet langer te ontvangen door de afmeldinstructies in deze e-mails te volgen of door contact met ons op te nemen.

De Website en Diensten bevatten links naar andere bronnen die geen eigendom zijn van of niet worden beheerd door ons. Wees u ervan bewust dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van dergelijke andere bronnen of derden. Wij raden u aan om u ervan bewust te zijn wanneer u de Website en Diensten verlaat en om de privacyverklaringen te lezen van elke bron die Persoonsgegevens kan verzamelen.

Informatiebeveiliging

Wij beveiligen de door u verstrekte informatie op computerservers in een gecontroleerde, veilige omgeving, beschermd tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Wij handhaven redelijke administratieve, technische en fysieke beveiligingen in een poging om te beschermen tegen onbevoegde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking van persoonlijke informatie in onze controle en bewaring. Gegevensoverdracht via internet of draadloze netwerken kan echter niet worden gegarandeerd.

Hoewel wij ernaar streven om uw Persoonlijke Informatie te beschermen, erkent u daarom dat (i) er beveiligings- en privacybeperkingen van het internet zijn waarover wij geen controle hebben; (ii) de beveiliging, integriteit en privacy van alle informatie en gegevens die tussen u en de Website en Diensten worden uitgewisseld, niet kunnen worden gegarandeerd; en (iii) dergelijke informatie en gegevens tijdens het transport door derden kunnen worden bekeken of gemanipuleerd, ondanks alle inspanningen.

Datalek

In het geval we ons ervan bewust worden dat de beveiliging van de Website en Diensten in gevaar is gebracht of Persoonlijke Gegevens van Gebruikers zijn vrijgegeven aan niet-gerelateerde derden als gevolg van externe activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot beveiligingsaanvallen of fraude, behouden we ons het recht voor om redelijkerwijs passende maatregelen te nemen, inclusief maar niet beperkt tot onderzoek en rapportage, evenals kennisgeving aan en samenwerking met wetshandhavingsinstanties. In het geval van een datalek zullen we redelijke inspanningen leveren om getroffen personen op de hoogte te stellen als we van mening zijn dat er een redelijk risico bestaat op schade voor de Gebruiker als gevolg van de inbreuk of als kennisgeving anderszins wettelijk verplicht is. Wanneer we dat doen, sturen we u een e-mail.

Wijzigingen en amendementen

We behouden ons het recht voor om dit Beleid of de voorwaarden met betrekking tot de Website en Diensten op elk gewenst moment naar eigen goeddunken te wijzigen. Wanneer we dat doen, zullen we de bijgewerkte datum onderaan deze pagina aanpassen. We kunnen u naar eigen goeddunken ook op andere manieren op de hoogte stellen, bijvoorbeeld via de contactgegevens die u hebt verstrekt.

Een bijgewerkte versie van dit Beleid wordt onmiddellijk van kracht bij het plaatsen van het herziene Beleid, tenzij anders aangegeven. Uw voortgezette gebruik van de Website en Diensten na de ingangsdatum van het herziene Beleid (of een andere handeling die op dat moment wordt gespecificeerd) houdt in dat u instemt met deze wijzigingen. Zonder uw toestemming zullen wij uw Persoonlijke Gegevens echter niet gebruiken op een manier die wezenlijk verschilt van de manier die werd vermeld op het moment dat uw Persoonlijke Gegevens werden verzameld.

Aanvaarding van dit beleid

U erkent dat u dit Beleid hebt gelezen en dat u akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen. Door de Website en Diensten te bezoeken en te gebruiken en uw informatie in te dienen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dit Beleid. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit Beleid, bent u niet gemachtigd om de Website en Diensten te bezoeken of te gebruiken. Dit privacybeleid is opgesteld met de hulp van WebsitePolicies.

Contact met ons opnemen

Als u vragen, zorgen of klachten hebt over dit beleid, de informatie die wij over u bewaren of als u uw rechten wilt uitoefenen, raden wij u aan contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens:

https://www.mantall.eu/about-mantall/contact/
admin@mantall.eu

We proberen klachten en geschillen zo snel mogelijk op te lossen en al het redelijke te doen om uw wens om uw rechten uit te oefenen te honoreren, in ieder geval binnen de termijnen die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 7 december 2022.

Gemaakt met WebsitePolicies

Ondersteuning

Over Mantall®

Winkelwagen
Scroll naar boven